Club Registration Request

You can apply for Club, Association or Academy registration via our online portal. To use our online portal you are required to have an efaas account. 

  • ސޮއިކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
  • ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ފޯމް
  • މުވައްސިސުންގެ އައި. ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ (ދެފުއް)
  • ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
Not Specified