CSO Registration Request

You can apply for CSO registration via our online portal. To use our online portal you are required to have an efaas account. 

  • ސޮއިކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
  • ގާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ކޮޕީ
  • މުވައްސިސުންގެ އައި. ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ (ދެފުއް)
  • ގެ/ފްލެޓް/ބިލްޑިންގ ގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން
Not Specified