Exco Registration Request

You can apply for Exco registration via our online portal. To use our online portal you are required to have an efaas account. 

  • ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުގެ ރިޕޯޓް ( ޔައުމިއްޔާ )
  • ހިންގާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ލިސްޓު، ސޮޔާއި އެކު
  • އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ، ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު އަދި ސޮއި
  • ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓް
Not Specified