ކީން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

CR2022107
Club ނިމިފައި
ހިރާ / ވ.ފުލިދޫ
18 Jun 2022

9

މެންބަރުން

ރައީސް

ޢަލީ ޞަފީހު ސާމިރު

ހިންގާ ކޮމެޓީ
ނަން
މަޤާމު
އައްޔަން ކުރެވުނު ތާރީޚް
ޓާރމް ނިމުނު ތާރީޚް

ޢަލީ ޞަފީހު ސާމިރު

ރައީސް

17 Sep 2022

17 Sep 2026

މުޙައްމަދު ނައުފަލް އަޙްމަދު

ޚަޒާންދާރު

17 Sep 2022

17 Sep 2026

އިސްމާޢީލް ރިޝާދު

ސެކެޓްރީ

17 Sep 2022

17 Sep 2026

ރެޖިސްޓްރޭޝަންސް

އެއްވެސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް ނުފެނުނު

ކާމިޔާބީތައް
އެއްވެސް ކާމިޔާބީއެއް ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް
އިވެންޓްސް
އެއްވެސް އިވެންޓެއް ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް