ސީ.އެސް.އޯ ވޯލް

އިކޫ ކެރަމް އެކަޑަމީ added an Event - ޖާރޒީ ދިނުން
ކުރިން 3 ހަފްތާ
Event

ރަސްމީކޮށް ކުދިންނަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކުރުން

އިކޫ ކެރަމް އެކަޑަމީ added an Event - ީއަހުމަދިއްޔާ ސުކޫލުގެ ކުދިންނަށް އެކަޑެމީއާއި ބެހޭ މަޢުޟޫމާތު ދިނުން
ކުރިން 2 މަސް
Event

އަޙުމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެރަމް އަދި އެކަޑަމީ އާއި ބެހޭ މަޢުޟޫމާތު ދިނުން

އާރޯ was registered as an NGO
ކުރިން 7 މަސް
Ngo
ޤަދީމީ was registered as an NGO
ކުރިން 7 މަސް
Ngo