މޯލްޑިވިއަން ނިއުރޯސަރޖަންސް އެސޯސިއޭޝަން

141-NGO/CERT/2023/1835
Ngo ނިމިފައި
ހ. ނީލަމް ޖަނަވަރީ މަގު، 20042 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
16 Nov 2023

0

މެންބަރުން

ރައީސް

ރައީސެއް ނެތް

ހިންގާ ކޮމެޓީ
ނަން
މަޤާމު
އައްޔަން ކުރެވުނު ތާރީޚް
ޓާރމް ނިމުނު ތާރީޚް
ރެޖިސްޓްރޭޝަންސް

އެއްވެސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް ނުފެނުނު

ކާމިޔާބީތައް
އެއްވެސް ކާމިޔާބީއެއް ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް
އިވެންޓްސް
އެއްވެސް އިވެންޓެއް ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް