މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ހެލްތް އެންޑް އެވެއަރނަސް

141-NGO/CERT/2023/1838
Ngo ނިމިފައި
އިލާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ
27 Nov 2023

0

މެންބަރުން

ރައީސް

ރައީސެއް ނެތް

ހިންގާ ކޮމެޓީ
ނަން
މަޤާމު
އައްޔަން ކުރެވުނު ތާރީޚް
ޓާރމް ނިމުނު ތާރީޚް
ރެޖިސްޓްރޭޝަންސް

އެއްވެސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް ނުފެނުނު

ކާމިޔާބީތައް
އެއްވެސް ކާމިޔާބީއެއް ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް
އިވެންޓްސް
އެއްވެސް އިވެންޓެއް ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް