ރަޖިސްޓްރީތައް ހޯދާ

ފުހެލާ

ކުލަބް ތްރީ ސްޓަރ

T/2013/109/60
Ngo ނިމިފައި
View Details

އަމާޒް ޖަމްޢިއްޔާ

T/2013/11/7
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް (ޔޫޑީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް)

T/2013/111/62
Ngo ނިމިފައި
View Details

ހުޅުމާލެ ޑްރައިވަރސް އެސޯސިއޭޝަން

T/2013/12/8
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކުލަބް ސްޕައިކާ

T/2013/13/9
Ngo ނިމިފައި
View Details

ސައުތު ތައުފީޤް ފައުންޑޭޝަން

T/2013/14/10
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޖެންޑަރ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

T/2013/20/13
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރެކްރިއޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން

T/2013/22/14
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް ބާރ އެސޯސިއޭޝަން

T/2013/30/15
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕަރސަންސް ވިތް ޑިސެބިލިޓީސް

T/2013/31/16
Ngo ނިމިފައި
View Details

ހީލް ފައުންޑޭޝަން

T/2013/35/17
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޖަމީލު ފައުންޑޭޝަން

T/2013/37/18
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޑިމޮކްރަސީ ލެބް

T/2013/41/19
Ngo ނިމިފައި
View Details

ގިރާވަރު ޔޫތު ސޮސައިޓީ

T/2013/43/21
Ngo ނިމިފައި
View Details

ފެނަކަ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

T/2013/44/22
Ngo ނިމިފައި
View Details

ގަލޮޅު ވިންދު

T/2013/46/23
Ngo ނިމިފައި
View Details

މުއައްސަސަތުއް ތަންވީރު

T/2013/47/24
Ngo ނިމިފައި
View Details

ދަ ފުޓްސަލް ޓައުން

T/2013/48/25
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަން

T/2013/5/2
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކުލަބް ބުލޫ ލެޕަޑް ސްޕޯޓްސް

T/2013/51/26
Ngo ނިމިފައި
View Details