ރަޖިސްޓްރީތައް ހޯދާ

ފުހެލާ

ސްޓްރީޓް ކިންގ ރައިޑާސް

T/2013/54/28
Ngo ނިމިފައި
View Details

އަލްޢަޞްރު

T/2013/58/29
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް އެޑްވެންޗަރ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން

T/2013/59/30
Ngo ނިމިފައި
View Details

ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ޕެޓް މާސްޓަރ

T/2013/60/31
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކުލަބް މިޑިލް ބްރޯސް

T/2013/62/32
Ngo ނިމިފައި
View Details

އޭ.ޑީ.ކޭ ސިނަރޖީ

T/2013/65/34
Ngo ނިމިފައި
View Details

ނޭޝަނަލް އިންޑަސްޓްރިއަލް އެސޯސިއޭޝަން

T/2013/67/35
Ngo ނިމިފައި
View Details

މެކް ރޫސްޓަރ ކުލަބް

T/2013/68/36
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް ވޭލް ޝާކް ރިސާޗް

T/2013/7/3
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކޮމްޕޭނިއަން

T/2013/70/37
Ngo ނިމިފައި
View Details

ހުޅުމާލެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ހައިޑްސް)

T/2013/73/38
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސީ ސްޕޯޓްސް

T/2013/77/40
Ngo ނިމިފައި
View Details

ސައުތު އަރިއެޓޯލް މެރިން ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ (ސަމްޕާ)

T/2013/78/41
Ngo ނިމިފައި
View Details

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް

T/2013/80/42
Ngo ނިމިފައި
View Details

ވިލިމާލެ ޔުނައިޓެޑް

T/2013/84/43
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް ޑިސްއޭބަލް ފެޑެރޭޝަން( އެމް.ޑީ. އެފް)

T/2013/85/44
Ngo ނިމިފައި
View Details

ސްޕޯޓްސް މެޑިސިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

T/2013/91/47
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް އެޑިޓަރސް ގިލްޑް

T/2013/93/48
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް ޝެއަރހޯލްޑަރސް އެންޑް އިންވެސްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން

T/2013/95/49
Ngo ނިމިފައި
View Details

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް

T/2014/101/57
Ngo ނިމިފައި
View Details