ރަޖިސްޓްރީތައް ހޯދާ

ފުހެލާ

ނިއޮޓެރިކްސް

T/2014/106/59
Ngo ނިމިފައި
View Details

ދަ ފާމަސުޓިކަލް އެސޯސިއޭޝަން

T/2014/109/60
Ngo ނިމިފައި
View Details

ރުކުމާ ފައުންޑޭޝަން

T/2014/12/9
Ngo ނިމިފައި
View Details

ގަމު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ

T/2014/25/14
Ngo ނިމިފައި
View Details

ސޭވް ދަ ބީޗް މޯލްޑިވްސް

T/2014/27/15
Ngo ނިމިފައި
View Details

ފްރީސްޓައިލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

T/2014/28/16
Ngo ނިމިފައި
View Details

ގެމަނަ

T/2014/3/2
Ngo ނިމިފައި
View Details

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

T/2014/31/17
Ngo ނިމިފައި
View Details

އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

T/2014/32/18
Ngo ނިމިފައި
View Details

ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އަ ބެޓަރ ފިއުޗަރ

T/2014/41/21
Ngo ނިމިފައި
View Details

އަލްއަމީން ޗެރިޓަބަލް ޓްރަސްޓް ފައުންޑޭޝަން

T/2014/44/23
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޓޫނާ ލޯންގްލައިން ފިޝަރީޒް އެސޯސިއޭޝަން

T/2014/47/25
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކޮންފެރޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް

T/2014/48/26
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސާޖަންސް

T/2014/5/4
Ngo ނިމިފައި
View Details

މައްޗަންގޯޅީ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން

T/2014/53/30
Ngo ނިމިފައި
View Details

އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް ފްރެންޑްޝިޕް ކްލަބް

T/2014/55/31
Ngo ނިމިފައި
View Details

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ކްލަބް (އެލް.ޖީ.އޭ ކްލަބް)

T/2014/57/32
Ngo ނިމިފައި
View Details

ލަޔަންސް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް

T/2014/58/33
Ngo ނިމިފައި
View Details

މައްޗަންގޯޅި ފައުންޑޭޝަން

T/2014/59/34
Ngo ނިމިފައި
View Details

މައްޗަންގޮޅި ވިމެންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

T/2014/7/6
Ngo ނިމިފައި
View Details