ރަޖިސްޓްރީތައް ހޯދާ

ފުހެލާ

މެންޓަލް ހެލްތް އެވެރނަސް ފައުންޑޭޝަން

T/2014/74/43
Ngo ނިމިފައި
View Details

އިސްރާ އެސޯސިއޭޝަން

T/2014/75/44
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޝޮޓޯކަން ކަރާޓޭ އެސޯސިއޭޝަން

T/2014/77/45
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް އެނެސްތީޒިއޮލޮޖިސްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން

T/2014/8/7
Ngo ނިމިފައި
View Details

ދަ ވިމެންސް ސޮސައިޓީ

T/2014/83/46
Ngo ނިމިފައި
View Details

ރާޅުގަނޑު ސްކޭޓްޕާކް ޑޫ އިޓް ޔުއަރ ސެލްފް

T/2014/84/47
Ngo ނިމިފައި
View Details

ރެފްރިޖިރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގް އެސޯސިއޭޝަން

T/2014/85/48
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން

T/2014/86/49
Ngo ނިމިފައި
View Details

ދަ ކޮރަލްވިލް ކޮމިއުނިޓީ

T/2014/87/50
Ngo ނިމިފައި
View Details

އަޒްހަރް އެލުމްނައި އެސޯސިއޭޝަން

T/2014/89/51
Ngo ނިމިފައި
View Details

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝެފުންގެ ގިލްޑް

T/2014/91/52
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކްލަބް އެކުވެރިންގެ ކޮމިއުނިޓީ

T/2014/93/53
Ngo ނިމިފައި
View Details

ލެކުސް ފައުންޑޭޝަން

T/2014/99/56
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކްރިއޭޓިވް ޕައިނިއަރސް

T/2015/10/6
Ngo ނިމިފައި
View Details

ބްލޫ ކްރައުން މޯލްޑިވްސް ފައުންޑޭޝަން

T/2015/102/60
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް

T/2015/105/61
Ngo ނިމިފައި
View Details

ސައިންސް އެންމެނަށް

T/2015/108/62
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކުލަބް ކާމް ސްޕޯޓްސް

T/2015/110/64
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެރޮނޯޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް (މައިމް)

T/2015/113/65
Ngo ނިމިފައި
View Details

އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރެކްރިއޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

T/2015/115/66
Ngo ނިމިފައި
View Details