ރަޖިސްޓްރީތައް ހޯދާ

ފުހެލާ

ސްކޭޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން

T/2015/116/67
Ngo ނިމިފައި
View Details

ހަކީ ޔުނައިޓެޑް

T/2015/118/68
Ngo ނިމިފައި
View Details

އިނީޝިއޭޓިވް ފޮރ އައިލެންޑް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ

T/2015/119/69
Ngo ނިމިފައި
View Details

މިތުރުންގެ ގުޅުން

T/2015/121/70
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޗައިނާ މޯލްޑިވިއަން ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަން

T/2015/123/71
Ngo ނިމިފައި
View Details

ރިޔާޒު ރަޝީދު ފައުންޑޭޝަން

T/2015/124/72
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޕޭރަންޓް އެންޑް ޓީޗާރސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ސްޕެޝަލް ނީޑްސް

T/2015/13/7
Ngo ނިމިފައި
View Details

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ފައުންޑޭޝަން (އެމް.އެޗް.އެފް)

T/2015/14/8
Ngo ނިމިފައި
View Details

ވޯޓަރ ޓްރައިބް ނޭޝަން

T/2015/15/9
Ngo ނިމިފައި
View Details

ރިޔާޒް ފައުންޑޭޝަން

T/2015/16/10
Ngo ނިމިފައި
View Details

ސޮސައިޓީ ފޮރ ކްރިކެޓް

T/2015/18/11
Ngo ނިމިފައި
View Details

އެޑިޔުކޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

T/2015/19/12
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް

T/2015/2/1
Ngo ނިމިފައި
View Details

އެން.ބީ.ސީ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް

T/2015/20/13
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް ރޭޑިޔޯ ކޮންޓްރޯލް ފެޑެރޭޝަން

T/2015/24/16
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން

T/2015/25/17
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކްލަބް ޕަބްލިކް ވަރކްސް

T/2015/28/18
Ngo ނިމިފައި
View Details

ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

T/2015/29/19
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ރަޙްމާ

T/2015/30/20
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވިއަން ކޮމިއުނިޓީ ކްލަބް

T/2015/32/21
Ngo ނިމިފައި
View Details