ރަޖިސްޓްރީތައް ހޯދާ

ފުހެލާ

އިލެކްޝަންސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް

T/2015/77/44
Ngo ނިމިފައި
View Details

ދަ މޯލްޑިވިއަން ފްލައިބޯޑު އެސޯސިއޭޝަން

T/2015/78/45
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކިޔޯ މޯލްޑިވްސް

T/2015/79/46
Ngo ނިމިފައި
View Details

ހުޅުމާލެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

T/2015/8/5
Ngo ނިމިފައި
View Details

ތްރޯބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

T/2015/85/48
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކްލަބް ނޭޝަނަަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

T/2015/89/50
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް ޕާކޯ އެންޑް ފްރީރަނިންގ އެސޯސިއޭޝަން

T/2015/90/51
Ngo ނިމިފައި
View Details

ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް

T/2015/92/53
Ngo ނިމިފައި
View Details

ރޮކް ސްޓްރީޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

T/2015/93/54
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ފައުންޑޭޝަން

T/2015/96/57
Ngo ނިމިފައި
View Details

މީޑިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައުންޑޭޝަން މޯލްޑިވްސް

T/2015/97/58
Ngo ނިމިފައި
View Details

މޯލްޑިވްސް ވިމެންސް އެސޯސިއޭޝާން

T/2015/99/59
Ngo ނިމިފައި
View Details

ތޮއްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން

U/2005/31/01
Ngo ނިމިފައި
View Details

އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ އެވެއަރނަސ، ރެކްރިއޭޝަންސް އެންޑް ޔުނިޓީ (އާރު)

U/2006/117/01
Ngo ނިމިފައި
View Details

މަހިބަދޫ ރައްޔިތުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ

U/2006/127/03
Ngo ނިމިފައި
View Details

އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ މަތިވެރި ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެވެއަރނަސް (އަމްސާ)

U/2006/135/02
Ngo ނިމިފައި
View Details

މަހިބަދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ

U/2006/15/01
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކުނބުރުދޫ ޔޫތު އެސޯސިއޭޝަން

U/2006/77/02
Ngo ނިމިފައި
View Details

ބަގީޗާ ރޯޅި

U/2008/123/2
Ngo ނިމިފައި
View Details

އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ އެޕްރިސިއޭޝަން އޮފް ޤާސިމްސް ހިޔުމެނިޓޭރިއަން އެންޑިވިއާރސް

U/2008/3/1
Ngo ނިމިފައި
View Details