ރަޖިސްޓްރީތައް ހޯދާ

ފުހެލާ

ސޮސައިޓީ ޓު އެޑްވާންސް އެންޑް ރީބުލްޓް ތޮއްޑޫ

U/2010/44/1
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އަމާނީ

U/2010/59/2
Ngo ނިމިފައި
View Details

ފެރިދޫ ޔޫތު އެންކަރޭޖް

U/2011/101/3
Ngo ނިމިފައި
View Details

ސޮސައިޓީ ފޮރ ފެރިދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް

U/2011/105/4
Ngo ނިމިފައި
View Details

ރަސްދޫ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން

U/2011/55/1
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ތަޢާޞީ

U/2011/83/2
Ngo ނިމިފައި
View Details

މާޅޮސް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ

U/2013/24/1
Ngo ނިމިފައި
View Details

ފެރިދޫ ޔޫތު ލިންކް

U/2013/88/2
Ngo ނިމިފައި
View Details

މެޖެންޓާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

U/2015/103/02
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޖަމްޢިއްޔަތުލް މަދަދު

U/2015/107/3
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޚާލިދު ފައުންޑޭޝަން

U/2015/5/1
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން

141-NGO/CERT/2023/1806
Ngo ނިމިފައި
View Details

އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

141-NGO/CERT/2023/1807
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޕްލާންޓް އަ ޓްރީ

141-NGO/CERT/2023/1808
Ngo ނިމިފައި
View Details

ކުލަބް ރަންތަރި

141-NGO/CERT/2023/1809
Ngo ނިމިފައި
View Details

ޓީމް ކާށިދޫ

141-NGO/CERT/2023/1810
Ngo ނިމިފައި
View Details

ބުރުނީ ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާއީ ޖަމިއްޔާ( ބްރިޖް )

141-NGO/CERT/2023/1811
Ngo ނިމިފައި
View Details

އަކުއާ ބްލޫ ފައުންޑޭޝަން

141-NGO/CERT/2023/1812
Ngo ނިމިފައި
View Details

ވަން

141-NGO/CERT/2023/1813
Ngo ނިމިފައި
View Details

ހެލްތް އެންޓްރަސްޓިން އެއިޑް ފޮރ ލައިފް

141-NGO/CERT/2023/1814
Ngo ނިމިފައި
View Details