އެސޯސިއޭޝަން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރުމަށް އީފާސްގެ އެކައުންޓެއް އޮންނަން ޖެހެ އެވެ. ނުވަތަ ކައުންޓަރު މަތީގައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީހަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ކިއުބީ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީހަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީސް ހިދުމަތްތަކަށް ޓޯކަން ނަމްބަރެއް ލިބިދާނެ
  • ސޮއިކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
  • ގާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ކޮޕީ
Not Specified